Общи условия за пазаруване чрез електронен магазин www.elenabg.com

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.elenabg.com предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество “ЕЛЕНА-95” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Гоце Делчев 9, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 115842934, представлявано от Любо Михайлов – Управител, тел. 0888 835 559, e-mail: office@elenabg.com, наричано по-долу за краткост “ЕЛЕНА-95” от една страна и от друга страна – Получателят/-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.elenabg.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.

ЛИЧНИ ДАННИ
2. С настоящите Общи условия ЕЛЕНА-95 уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

3. На страницата www.elenabg.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. ЕЛЕНА-95 гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЕЛЕНА-95 за целите на изпълнение на договора за покупка-продажба, доставка на поръчани стоки и с цел маркетинг и реклама. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. ЕЛЕНА-95 се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи, длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или на пощенски оператори и куриерски фирми чрез които се извършва доставката. ЕЛЕНА-95 е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ЕЛЕНА-95 при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.
7. Електронният магазин www.elenabg.com предлага богата гама захарни, сладкарски и сиропирани изделия.

8. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.elenabg.com

8.2. Стоките в сайта е възможно да не са налични.

9. ЕЛЕНА-95 не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

10. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

11. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

12. ЕЛЕНА-95 си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

ПОРЪЧКИ
13. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на ЕЛЕНА-95 .

14. За да направите поръчка през сайта на ЕЛЕНА-95, следвайте следните стъпки:

14.1. Изберете желаната стока от категориите продукти на сайта.

14.2. За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална количка за пазаруване/, изберете продукт, разфасовка и количеството желани стоки в полето и натиснете бутона „КУПИ”. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка/.

14.3. В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Количка”. До него е изписан броят на добавените в количката стоки. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте неколкократно стоката в количката. Общата стойност на поръчката се преизчислява след обновяване на количката, при всяко въвеждане на промени в количеството на добавените стоки или отказване на стоки.

14.4. Можете да видите цените и условията за безплатна доставка до офис на куриер.

14.5. В полето отдясно изберете доставка до адрес или до офис! Цената на доставка се променя автоматично спрямо изборът Ви!

14.6. За да поръчате стоките, добавени във Вашия списък натиснете бутона „Приключване на поръчката” във Вашата виртуална количка.

14.7. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, адрес на доставка, e-mail.

14.8. Попълнете „бележки към поръчката“, ако имате такива.

14.9. На екрана се вижда окончателният изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

14.10. Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.elenabg.com

14.11. В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Поръчване”.

15. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “ЕЛЕНА-95” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Поръчване“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната количка. Това действие има правнообвързваща сила.

16. На посочения от Вас телефон ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

17. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, ЕЛЕНА-95 има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

18. Ако е необходимо, служител на ЕЛЕНА-95 ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
19. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока при доставка чрез наложен платеж.
Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, заедно с цената за доставка на стоката.

ДОСТАВКА
20. Стоките, поръчани от електронния магазин www.elenabg.com се доставят в срок до 7 /седем/ работни дни. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 7 /седем/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

21. ЕЛЕНА-95 не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от ЕЛЕНА-95 обстоятелства.

22. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както да уведоми ЕЛЕНА-95 на тел.032 685 263.

23. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Елена-95 не бъде незабавно уведомен на тел. 032 685 263, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

24. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с ЕЛЕНА-95 на тел.032 685 263 за отстраняване на несъответствието.

25. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

26. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ЕЛЕНА-95 се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

27. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3(три) работни дни от уведомяването за такова искане на ЕЛЕНА-95 на тел.032 685 263.

28. Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от седем работни дни от датата на получаване на стоката. Разпоредбите относно правото на отказ на потребителя от получената стока, не се прилагат за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба.

ПРАВО НА ОТКАЗ
29. Упражняване правото на отказ

30.1. Отказ на поръчка може да се направи по телефон 032 685 263, като Потребителят достави информация за номера на направената поръчка, вида на стоката, двете си имена, цената на поръчката. Отказ на поръчката може да се направи до момента, в който пратката все още не е била приета от куриер.

30.2. В момента, в който пратката вече е била приета от куриера, за извършване на доставка, не могат да се направят промени по заявената поръчка.

30.3. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

30.4. В случай, че поръчаната стока не е в наличност или пореди друга обективна причина Елена-95 има правото да откаже поръчка, като се ангажира да уведоми Потребителя в рамките на един работен ден.

30.5. Елена-95 не носи отговорност за възможни разлики във визуалното представяне на закупените продукти, зависещи от спецификите в екраните на съответните електронни устройства.

31. Връщане на стоката

31.1. Връщане на стоката е възможно само при несъответствие с направената поръчка. При такова несъответствие Потребителят трябва да върне пълният комплект на поръчката в изряден търговски вид, без да е използван и без да е нарушена целостта на опаковката. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Елена-95 преди изтичането на 5-дневния срок.

31.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват.

31.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от Елена-95 стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

31.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Елена-95 има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

31.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Елена-95, с получаването на стоката от Елена-95, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.

32. Възстановяване на заплатените суми.

32.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Елена-95 възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

32.2. Елена-95 възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

32.3. Елена-95 има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

33. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Елена-95 стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Елена-95 се освобождава от задължението си да възстанови платените от Потребителя суми.

34. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до 14 дни от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
35. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Елена-95 има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

36. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Елена-95 на формата за въпроси и запитвания или на тел . 032 685 263, в рамките на работното време: от 8:00 до 16.30 часа, от понеделник до петък.

37. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Елена-95 не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

38. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.elenabg.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Елена-95 и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

39. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм съгласен с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

Start typing and press Enter to search

0
    0
    Cart
    Cart is emptyContinue shopping